Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze gehele website (www.keijzer-administratie.nl).

U wordt verzocht de Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Alle op onze website verstrekte informatie is enkel indicatief en is geen aanbod, advies of dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk en aan alle informatie en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

De op of via onze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid, rekening en risico.
Keijzer Administratie streeft er naar de juiste en actuele informatie weer te geven, Keijzer Administratie geeft geen garantie dat de op onze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Als u onze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Keijzer Administratie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze website aangeboden informatie (inclusief foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie, foto’s en logo’s te kopiĆ«ren of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keijzer Administratie.

Keijzer Administratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe-, indirecte-, bijzondere-, incidentele-, immateriƫle- of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst).
Op onze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Keijzer Administratie behoudt zich het recht voor de op of via onze website aangeboden informatie, berekeningen en de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.