Over Vereniging van Eigenaren

Wat is een Vereniging van Eigenaren en waaruit bestaat de vereniging?

De Vereniging van Eigenaren, die ontstaat op het moment van de inschrijving van de notariële splitsingsakte in de openbare registers, heeft tot doel het complex in stand te houden en om afspraken te maken over het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten van het complex.

Als u een appartement koopt, wordt u eigenaar van een appartementsrecht waarmee u “aandeelhouder” wordt in het appartementencomplex. Daarnaast bezit u het alleenrecht om van een omschreven gedeelte gebruik te mogen maken.

De organisatie van een Vereniging van Eigenaren bestaat uit:

  • de vergadering van eigenaren;
  • het bestuur;
  • commissies.

De vergadering van eigenaren is het hoogste orgaan van de Vereniging van Eigenaren, ook wel de algemene ledenvergadering (ALV) genoemd. In de splitsingsakte is vastgelegd hoeveel stem de eigenaren in de vergadering hebben. In de splitsingsakte staat ook vermeld hoeveel stemmen er nodig zijn voor bepaalde onderwerpen. Meestal is de meerderheid (helft plus één stem) voldoende om een voorstel aan te nemen. Soms is een meerderheid van tweederde of driekwart nodig en in een enkel geval, bijvoorbeeld bij een voorstel om de splitsingsakte te wijzigen, is unanimiteit nodig. De stemverhoudingen verschillen per Vereniging van Eigenaren.

Het bestuur wordt gekozen uit de leden en doet in samenwerking met de beheerder voorstellen aan de algemene ledenvergadering. Zoals een raad van commissarissen dat doet in een vennootschap. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het in de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid en dat beleid wordt door de beheerder uitgevoerd.

Commissies zijn er in vele hoedanigheden en niet limitatief.
Een commissie waarover iedere vereniging beschikt is de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie controleert tenminste één keer per jaar de inkomsten en de uitgaven van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering rapporteert de commissie haar bevindingen.

Ook vrijwel iedere vereniging beschikt over een technische commissie. De technische commissie zorgt voor (meestal eenvoudige) technische aangelegenheden. Het laten vervangen van lampen door een installatiebedrijf is bijvoorbeeld een kostbare zaak. Bij een dergelijke eenvoudige calamiteit levert een goed functionerende technische commissie een belangrijke bijdrage aan het wooncomfort en kan het veel kosten voorkomen.

Tuinonderhoud is arbeidsintensief en dus kostbaar. Wanneer eigenaren, samengebracht in een tuincommissie, er plezier in hebben om de tuin te onderhouden, kunnen hoge kosten simpelweg worden voorkomen.

Een Vereniging van Eigenaren kan behoefte hebben om ook niet vereiste zaken te organiseren. Binnen een sfeercommissie kunnen onderwerpen als een eigen website, planten en/of kunst in de gezamenlijke ruimten, maar ook de jaarlijkse barbecue (om de onderlinge verstandhoudingen te bevorderen), ondergebracht worden.