VvE Begripsomschrijvingen

Hieronder vindt u omschrijvingen van begrippen waar u als koper of eigenaar
van een appartement mee te maken kunt krijgen.

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSVW

A

Aandeel
Het eigendom van een appartement houdt voor de eigenaar onder meer in dat hij een aandeel heeft in de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Hij is ook aandeelhouder in de kosten en schulden van de VvE. Bij sommige VvE’s is de stemverhouding in de Algemene Vergadering vastgelegd in de splitsingsakte,  in andere gevallen is de stemverhouding op een andere grondslag verdeeld, bijvoorbeeld één stem per eigenaar ongeacht diens aandeel.

Aanschrijving
Schrijven van de gemeente waarin de eigenaar(s) van een gebouw worden verplicht tot het plegen van onderhoud aan het casco van het gebouw. Omdat het het casco betreft zijn appartementseigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de aanschrijving.

Advies bij aankoop: informeer als u een appartement wilt kopen bij Bouw- en woningtoezicht van de gemeente of bij het Kadaster of er ooit aanschrijvingen zijn gedaan.

Aansprakelijkheid
Eigenaars zijn voor het geheel van een schuld van de VvE hoofdelijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een risicoverzekering die schade dekt die aan derden is toegebracht. Ook een VvE moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Administrateur
Tot de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 de term voor wat momenteel in de wet ‘bestuurder’ wordt genoemd. Zie: bestuurder.

Afschrijving
Bij grotere aanschaffingen t.b.v. het gebouw kan de VvE besluiten de aanschafkosten in komende jaren ten laste van de exploitatie te brengen (afschrijven). De jaarlijkse afschrijving drukt dan op de betreffende jaarbegroting en wordt alsdan door de leden betaald

Akte van splitsing
Een notariële akte die de kadastrale splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt. Deze akte is ingeschreven in het kadaster.

Tip: Wanneer de verkopende partij u geen splitsingsakte overlegt kunt u die bij het Kadaster opvragen. Het is essentieel dat u de splitsingsakte bestudeert en begrijpt voordat u de koop sluit.

Algemene ledenvergadering
Dit is het hoogste orgaan binnen de VvE. Alle besluiten daar genomen moeten door het bestuur en de beheerder worden uitgevoerd.

Antispeculatiebeding
Verkoopregulerende bepaling in de akte om de speculatie met onroerende zaken tegen te gaan.  Er kan bepaald worden dat binnen de termijn waarvoor het beding geldt toestemming van Burgemeester en Wethouders nodig is om te mogen verkopen. Er kan ook worden bepaald dat een deel van de behaalde winst moet worden afgestaan aan de gemeente als wordt verkocht binnen de gestelde termijn.

Appartement
Aandeel in een gebouw gecombineerd met het alleenrecht een deel van dat gebouw te mogen gebruiken.

Appartementenclausule
Onderdeel dat is opgenomen bij een collectieve of individuele opstalverzekering, waarmee het risico van opzet of nalatigheid ten aanzien van de ontstane schade van een der eigenaren ten opzichte van de overige eigenaren wordt uitgesloten.

Appartementsgerechtigde
Juridische benaming voor de appartementseigenaar.

Appartementsrecht
Appartementsrecht is wat in de volksmond is afgekort tot ‘appartement’

| top |

 B

Balans
Overzicht van bezittingen en schulden.

Ballotage
Sommige VvE’s hebben in hun splitsingsreglement welstandsbepalingen opgenomen. Potentiële eigenaren kunnen op basis van deze welstandsbepalingen worden geballoteerd. Een en ander is wettelijk toegestaan mits fundamentele rechten geen geweld wordt aangedaan.

Begroting
Schatting van inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode.

Besluitenregister
Register waarin de besluiten van bestuur en ledenvergadering worden opgetekend. Handvat voor controle op uitvoering van genomen besluiten.

Bestuurder
De bestuurder, vroeger administrateur genoemd, van een VvE draagt zorg voor het (doen) uitvoeren van de besluiten die zijn genomen in de ledenvergadering van VvE.

Betonrot
Kwalitatieve achteruitgang van beton, veel voorkomend bij wat oudere gebouwen. Dit kan tot grote schade leiden aan b.v. fundering en balkons.

Bewijs van eigendom
Afschrift van de notariële transportakte die is ingeschreven in het kadaster en door het kadaster gewaarmerkt is.

Bezwaar en beroep
Bezwaar tegen b.v. de WOZ vaststelling kan individueel of collectief worden gedaan bij de gemeente. Indien het bezwaar wordt afgewezen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Blusmiddelen
Woongebouwen voldoen in Nederland aan strenge eisen ten aanzien van brandveiligheid. Desondanks kan het verstandig zijn dat een VvE een investering doet in blusmiddelen. Omdat in een VvE relatief veel mensen bij elkaar wonen, kan een brand snel tot grote persoonlijke en materiële schade lijden.

Bouw en woningtoezicht
Gemeentelijke dienst die toezicht houdt op de gemeentelijke verordeningen.

Bouwbesluit
Minimumeisen en voorschriften waaraan bij de bouw van woningen en appartementen moet worden voldaan.

Breukdeel
Het aandeel dat een appartementseigenaar in de gemeenschap heeft.

Burgemeester en wethouders
De gemeentelijke bestuurders die primair verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening en bouwvergunningen.

Burgerlijk Wetboek
Bevat het privaatrecht. Het bevat het personen en familierecht, het recht van rechtspersonen, zaken, van verbintenissen en van bewijs en verjaring.

| top |

 C

Canon
Een geldbedrag dat de erfpachter periodiek moet betalen aan de grondeigenaar.

Commissies
Een VvE kent een commissie voor het controleren van de kas, de kascontrolecommissie, en kan commissies instellen. Een technische commissie kan de VvE substantiële kosten besparen door zelf eenvoudige zaken als het vervangen van kapotte lampen ter hand te nemen. Ook een commissie voor tuinonderhoud kan voor de VvE forse besparingen realiseren door zelf het lichte tuinwerk te doen. Een enkele VvE heeft een commissie die waakt over het uiterlijk van het gebouw en de aankleding van de gemeenschappelijke ruimten, en er zijn zelfs VvE’s met een feestcommissie.

Coöperatie
De coöperatieve flatvereniging is een voorloper van de VvE. De coöperatie is de enige juridische eigenaar van het gebouw, de grond inclusief eventueel recht van opstal en erfpacht. Het aandeel in de coöperatie geeft het recht om in een deel van het complex te wonen en gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten.

| top |

 D

Décharge
Dit is het goedkeuren van gevoerd beleid door het bestuur en het verlenen van ontheffing van verantwoordelijkheden. Décharge vindt plaats door de ledenvergadering waarin de jaarstukken (balans en resultatenrekening) worden goedgekeurd.

Domicilie
Wettige woonplaats.

| top |

 E

Eigendomsoverdracht
De overdracht van het eigendom van de onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en inschrijving daarvan in het kadaster.

Eigen woning forfait
Fiscale bijtelling op het inkomen voor bezit eigen woning. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis. Referentie daarvoor is de WOZ-waarde

Erfdienstbaarheid
Een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld het recht dat een buurman kan hebben om over de grond van een ander zijn garage te bereiken.

Erfpacht
Een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De gemeente is eigenaar van de grond en iemand anders is eigenaar van de opstal (bijv. huis- of kantoorpand).

Executie
Gedwongen verkoop van een huis, meestal per openbare veiling.

Executiewaarde
Het bedrag dat het huis bij gedwongen (openbare) verkoop naar verwachting zal opbrengen. Deze waarde is onder meer afhankelijk van de staat waarin het huis verkeert, de ligging en de soort woning.

Exploitatie overzicht
Het overzicht waaruit de opbrengsten, de kosten en het exploitatiesaldo blijkt, behaald in het voorbije jaar. Vergelijking met de voor dat jaar geldende begroting geeft inzicht in het gevoerde beleid.

| top |

 F

Fiscus
Een VvE is niet BTW plichtig omdat zij geen deelnemer is aan het dagelijks economisch zakelijk verkeer.

Fundering
De ondergrondse dragende delen van een gebouw.

| top |

 G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Organisatie die (toekomstige) eigenaars financiële en kwalitatieve waarborg biedt in geval van nalatigheid of faillissement van een bij de organisatie aangesloten bouwbedrijf.

Gekwalificeerde Meerderheid
Een speciale meerderheid (dus niet de helft plus één) die nodig is om een voorstel aan te nemen. Bijvoorbeeld tweederde of drievierde.

Geluidsnorm
Landelijke normen die zijn vastgesteld door de NSG ter voorkoming van geluidsoverlast door bijvoorbeeld contactgeluid.

| top |

 H

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning of appartement

[bijvoorbeeld door brand] opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming en op dezelfde locatie. Deze herbouwwaarde heeft geen direct verband met de verkoopwaarde, maar is de basis voor de verzekering van een huis of appartementencomplex.

Hoogheemraad
Dit instituut regelt de waterhuishouding in haar gebied. Eigenaren van onroerend goed worden aangeslagen o.b.v. de WOZ waarde van hun gebouw.

Huishoudelijk reglement
Een stelsel van afspraken voor bewoners in een appartementen complex, waarin zaken van huishoudelijke aard worden vastgesteld. Het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht en is alleen rechtsgeldig bij een besluit in de algemene ledenvergadering. Het huishoudelijke reglement kan worden ingeschreven in het kadaster maar dat is niet verplicht.

Huisvestingswet
Wet, waarin beheers- en verdelingsaspecten in de volkshuisvesting worden geregeld de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad. De Huisvestingswet geeft stelsels van vergunningen, de registratie en vordering van leegstaande gebouwen en geeft criteria voor de toewijzing van woningen aan woningzoekenden.

Hydrofoor
De hydrofoor is meestal in de (parkeer-)kelder van het complex te vinden. In deze ruimte staan pompen om de kelder (beneden grondwaterpeil) droog te houden.

Hypotheek, hypothecaire lening
Dit is een lening die door een eigenaar (kan ook een VvE of Coöperatie zijn) wordt afgesloten voor bouw, uitbreiding, of verbetering van de woning/gebouw. Vooral kan dit gelden voor VvE’s zonder reserves voor grootonderhoud. Door invoering per 1-5-2008 van wettelijke regels dient vanaf deze datum een onderhoudsfonds te worden gecreëerd.

| top |

 I

Inboedelverzekering
Een verzekering die de roerende goederen van de verzekerde dekt. Onder roerende goederen wordt verstaan alle inventaris die zich in het verzekerde appartement bevindt.
Tip: Informeer hoe woningverbeteringen zijn verzekerd. Het kan zijn dat woningverbe-teringen niet zijn verzekerd via de VvE en ook niet via uw inboedelverzekering.

Indexcijfer
Cijfer dat het prijsverloop van kosten van bepaalde artikelen of diensten in een bepaalde periode weergeeft. Wordt gehanteerd bij de schatting van de toekomstige kostenposten voor groot onderhoud.

Incasso
Eigenaren van een appartement zijn verplicht hun bijdragen te betalen. Mocht een eigenaar niet betalen dan wordt een incassoprocedure gestart. Uiteindelijk kan een schuld aan de VvE leiden tot gedwongen verkoop van het appartement.

Indexclausule
Een bepaling opgenomen in de polis voor een verzekering waarin vermeld staat dat de verzekerde waarde/dekking aangepast wordt aan een prijsindexcijfer.

| top |

 J

Jaarstukken
De boekhoudkundige stukken die een VVE jaarlijks moet opmaken zoals Balans en een winst en verliesrekening/exploitatie overzicht.

| top |

 K

Kamer van Koophandel
Met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek mogen VvE’s niet langer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Coöperatieve flatverenigingen (voorloper van de VvE) moeten wel zijn ingeschreven in het handelsregister/verenigingenregister.

Kadaster
Verzelfstandigde rijksdienst die bijhoudt in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld, en aan wie die stukken toebehoren. Daarnaast geeft het kadaster informatie over de grootte van het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering bestaat, of het onder monumentenzorg valt, het kadastrale nummer van een stuk grond en over eventueel gevestigde hypotheken. De splitsingsakte is, met bijbehorende tekeningen, ingeschreven in het Kadaster. Ook beslissingen van de rechter en aanschrijvingen van de gemeente inzake een VvE worden bij het Kadaster ingeschreven. Het Huishoudelijk reglement en de gegevens van de beheerder van de VvE kunnen eveneens bij het Kadaster worden ingeschreven maar dat is niet verplicht.

Kantongerecht
Oude benaming voor wat sinds 1 januari 2002 Rechtbank sector Kanton heet. Het kantongerecht behandelt geschillen in een VvE.

Kantonrechter
Rechter van de Rechtbank sector Kanton. De kantonrechter oordeelt in geschillen tussen leden van een VvE. De kantonrechter kan onder meer een vervangende machtiging aan een VvE toekennen wanneer enkele leden weigeren mee te werken aan besluitvorming.

Kascontrolecommissie (Kascommissie)
Een commissie bestaat uit leden van de VvE die achteraf controleert of de ontvangsten en uitgaven van de VvE volledig en op juiste wijze zijn verantwoord. De kascontrolecommissie rapporteert aan de Vergadering van Eigenaren.

Kavel (grondkavel)
Kadastraal beschreven stuk grond.

Kettingbeding
Een bijzondere verplichting ten aanzien van het gebruik van de onroerende zaak. Bijvoorbeeld een verbod om een bepaald soort bedrijf te vestigen in een pand i.v.m. concurrentie. Deze verplichting moet in iedere volgende transportakte worden opgenomen, op straffe van een boete bij niet-nakoming van deze verplichting.

Kosten koper
Kosten voor overschrijving van het kadastrale recht naar nieuwe eigenaar in hypothekenregister van het kadaster, 6% overdrachtsbelasting en notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

Kwalitatief lidmaatschap
Verplicht lidmaatschap van een vereniging of coöperatie die is gekoppeld aan het lidmaatschap van een VvE. Denk bijvoorbeeld aan een buurtvereniging of een winkeliersvereniging.

Kwalitatieve verplichting
Rechten die anderen dan de koper en verkoper kunnen hebben op de onroerende zaak, ongeacht wie daarvan de eigenaar is.

| top |

 L

Levering
Bestaat uit twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet, dit gebeurt door ondertekening van de akte van levering bij de notaris. De feitelijke levering vindt pas plaats bij overhandiging van de sleutels.

| top |

 M

Maisonnette
Appartement met twee verdiepingen.

Makelaar
De hulp van de makelaar kan worden ingeroepen bij waardebepaling van een appartement bij aan- of verkoop.

Meerderheid van stemmen
De helft van het aantal in de ledenvergadering uit te brengen stemmen plus één.

Meerjaren onderhoudsplan
Een door middel van een bouwkundige en installatietechnische opname tot stand gekomen onderhoudsplan, op grond waarvan onderhoud wordt gepleegd aan een appartementencomplex. De geplande werkzaamheden worden uitgevoerd nadat vooraf een inspectie is uitgevoerd, en het jaarplan door de ledenvergadering is goedgekeurd. Aan het meerjaren onderhoudsplan is tevens een financiële meerjarenbegroting gekoppeld.

Minuutakte
Oorspronkelijk exemplaar van een akte die door de notaris opgemaakt is en bij hem blijft berusten.

Missive
Dienstbrief. Bijvoorbeeld een aanschrijving door de gemeente.

Modelreglement
Reglement waarin algemene zaken die voor iedere VvE gelden zijn vastgelegd, teneinde het opstellen van een splitsingsakte te vereenvoudigen. Er zijn drie versies: februari 1973 (witte kaft), november 1983 (blauwe kaft) en januari 1992 (gele kaft). Welk modelreglement van toepassing is staat beschreven in de splitsingsakte.
Ingaande 1 mei 2005 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor VvE’s. De belangrijkste regels zijn dat vorming van een reservefonds voor groot onderhoud verplicht is (voor bestaande VvE’s met ingang van 1 mei 2008) en dat thans voor wijziging van de splitsingsakte een meerderheid vereist is mits op de ledenvergadering minimaal 80% van de leden vertegenwoordigd is.

Monument
Onroerende zaak die minstens vijftig jaar oud is en die van algemeen belang is wegens de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de historische waarde.

| top |

 N

Nietig besluit
Een van rechtswege onjuist besluit. (‘Tegen de wet’) Zie ook: vernietigbaar besluit

Nieuw Burgerlijk Wetboek
Zie: Burgerlijk Wetboek.

Notariële akte
Een akte die door de notaris wordt opgemaakt.

Notaris
Openbaar ambtenaar door de Koningin benoemd die bevoegd is authentieke akten op te maken.

Notulen
Schriftelijk verslag van wat er in de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaren is besproken en besloten.

Nutsbedrijf
Bedrijf voor de verzorging van primaire voorzieningen zoals bedrijven voor de levering van gas, water en elektriciteit ‘ten nutte van het publiek’.

| top |

 O

Onderhandse akte
Akte die niet door een notaris is opgemaakt, bijvoorbeeld de koopakte die wordt opgemaakt door de makelaar.

Ondersplitsing
Wanneer een appartement, zelf een product van een splitsing, wordt gesplitst, is sprake van ondersplitsing.

Onroerend goed
Onroerende zaken zijn onder meer 1. Grond. 2. Alles wat op de grond is gebouwd. 3. Alle gewassen die met de wortels in de grond vastzitten. 4. Alles wat in de grond of aan een gebouw aard- of nagelvast is (bijvoorbeeld een keuken)

Onroerende zaakbelasting (OZB)
Gemeentelijke belasting die iemand moet betalen voor het eigendom van een huis, het gebruik ervan of beiden.

Onteigening
Dit is een machtsmiddel dat de (semi-)overheid in staat stelt  ruimelijke ordening en bestemmingsplannen te realiseren. Een onteigeningsprocedure kan leiden tot gedwongen verkoop van onroerend goed.

Opstalverzekering
Verzekering tegen schade aan de woning. Voor de verzekering van inboedel is een inboedelverzekering nodig.

Overdracht
De levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het kadaster.

Overdrachtbelasting
Een belasting die meestal wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom, exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen voor roerende zaken. Momenteel is het percentage 6%.
Tip: Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd over het aandeel in het reservefonds van de VvE. Stel u koopt een appartement van €200.000,= en het aandeel in het fonds is €5.000,= dan is over €195.000,= overdrachtsbelasting verschuldigd.

| top |

 P

Passeren
Ondertekenen van een akte bij de notaris.

Perceel
Een onroerende zaak, zoals een pand of een stuk grond.

Planschade
Schade die een eigenaar van een onroerende zaak kan lijden door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente kan dan schadevergoeding toekennen.

Portiekwoning
Woning die met de voordeur op een gemeenschappelijk trappenhuis uitkomt.

Precariobelasting
Gemeentelijke belasting wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een balkon dat boven de straat uit de gevel steekt.

Preventief onderhoud
Onderhoud, met als doel toekomstige gebreken te voorkomen en/of hogere kosten in de toekomst te voorkomen.

Privaatrecht
Recht betreffende de verhouding tussen burgers onderling en/of privaatrechtelijke organisaties onderling.

Publiekrecht
Regelt de verhouding tussen de overheidsorganen onderling en die tussen de overheid en de burgers.

Puntenstelsel
Systeem waarbij punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een woning ten behoeve van de vaststelling van de reële huurwaarde van de woning.

| top |

 Q

Quorum
Minimaal aantal leden dat aanwezig is of dat via een volmacht vertegenwoordigd moet zijn om in een algemene ledenvergadering rechtsgeldige besluiten te nemen.

| top |

 R

Recht van Opstal
Een beperkt zakelijk recht om in, op of boven andermans onroerende zaak gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Eventueel wordt voor het recht een geldsom betaald.

Recht van overpad
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rechtsgeldig besluit
Een besluit dat aan het geheel van geldende regels voldoet.

Reglement van splitsing
Zie: modelreglement.

Reinigingsheffing
Gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Per gemeente kan dit bedrag verschillen.

Reservefonds
Een fonds, gevormd uit bijdragen van appartementseigenaren, voor toekomstige uitgaven zoals groot onderhoud.

Rioolrecht
Heffing die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel.

Roerende goederen
Zaken die zich kunnen verplaatsen of verplaatst kunnen worden. Zie: Onroerend goed.

| top |

 S

Serviceflat
Flatwoning waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor maaltijden.

Servicekosten
Het bedrag dat periodiek wordt geïnd van de appartementseigenaren/bewoners teneinde de gemeenschappelijke kosten van de instandhouding van de gemeenschappelijke delen van het gebouw te kunnen voldoen.

Servituut
Hetzelfde als erfdienstbaarheid.

Slapende vereniging
Een niet functionerende vereniging van eigenaren. De term klinkt vredig maar kan de eigenaren op termijn een nachtmerrie veroorzaken.

Splitsing
Splitsen van een pand in afzonderlijke zelfstandige gebruikseenheden (= appartementsrechten), dit wordt een horizontale splitsing genoemd. Bij een verticale splitsing gaat het om het splitsen van een terrein.

Splitsingsakte
Akte waarin de splitsing is beschreven. Wordt opgesteld door de notaris en ingeschreven in het Kadaster. Bij de splitsingsakte behoren splitsingstekeningen.

Splitsingstekening
Tekening behorend bij de splitsingsakte waarop de begrenzingen van de appartementsrechten staan aangegeven.

Splitsingsreglement
Zie modelreglement.

Splitsingsvergunning
In sommige gemeenten mag een gebouw pas worden gesplitst nadat de gemeente daarvoor een vergunning heeft afgegeven.

Statuten
Voorschriften van een rechtspersoon. De statuten van een vereniging van eigenaren staan in het splitsingsreglement. De statuten mogen niet strijdig zijn met het modelreglement.

Stemrecht
Iedere appartementseigenaar heeft het recht om zijn stem uit te brengen in de vergadering van eigenaren. Niet alle appartementseigenaren hebben per definitie evenveel stemrecht. Het stemrecht kan gebaseerd zijn op de eigendomsverhoudingen van de eigenaars.

Stichtingskosten
Het totaal aan kosten van het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouwwoning.

Substitutie
Vervanging; het in de plaats stellen.

| top |

 V

Vereniging van eigenaren
Vereniging waarvan een appartementseigenaar van rechtswege lid is. De VvE zorgt voor de instandhouding van het gebouw.

Vereniging Eigen Huis (VEH)
Deze vereniging behartigt de belangen van woningeigenaren.

Vergadering van eigenaren
Hoogste orgaan van een vereniging van eigenaren.

Vernietigbaar besluit
Een besluit van de Vergadering van Eigenaars kan worden vernietigd door de rechter. Bijvoorbeeld als in een vergadering die daags van tevoren is aangekondigd een besluit wordt genomen kan een eigenaar die het met dat besluit niet eens is vragen aan de rechter het besluit te vernietigen omdat niet van alle eigenaren verwacht kon worden dat zij op een dergelijke korte termijn aanwezig konden zijn.

Vernieuwbouw
Een woningverbetering/renovatie die zodanig ingrijpend is dat die vergelijkbaar is met die van een nieuwbouw.

Verzekeringen
De meest voorkomende verzekeringen bij VvE’s zijn opstal/glas-, bestuurdersaansprakelijkheid-, wettelijke aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeringen.

Vloerbedekking
Aan de vloerbedekking in een appartement kunnen eisen worden gesteld ten aanzien::n van geluidsoverdracht. Informeer naar deze eisen voor u vloerbedekking laat aanleggen. (onder vloerbedekking wordt niet alleen tapijt maar ook tegels en hout verstaan).

Volmacht
Een schriftelijke verklaring van een persoon die een ander persoon de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts-)handelingen voor hem te verrichten.

Voorschotbijdrage
Zie servicekosten.

Vrije vestiging
Mogelijkheid om een woning in gebruik te nemen zonder vergunning van een overheid.

Vruchtgebruik
Het (beperkte) zakelijke recht om vruchten te genieten van andermans goederen mits zorgende dat de zaak in stand blijft.

| top |

 W

Waterschap
Dit instituut (ook wel Hoogheemraad) beheert de waterloop en –kwaliteit in haar gebied. De kosten worden op basis van de WOZwaarde verhaald op de ingezetenen van het gebied.

Welstandscommissie
Door de gemeenteraad aangewezen deskundig geacht college dat advies uitbrengt over de esthetische kant van een bouwwerk.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Als deze wet van toepassing is verklaard, moet een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Een gemeente kan deze wet toepassen om ruimtelijk beleid te kunnen realiseren.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De waardegrondslag van het huis die door de gemeente wordt bepaald. Op basis van deze grondslag worden het eigen woning forfait en de onroerende zaak belasting en andere gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht berekend.

| top |